Kryteria oceny opowiadanie z dialogiem

Pobierz

Opis przedmiotu 8.. Opowiadanie 3.. W rozwini ęciu zgodnie z tematem:prawo wglądu do teczek i dodatkowych uzasadnień do poszczególnych ocen.. Opis dzieła sztuki 6.. -za nieliczne braki 1p.. Realizacja tematu wypowiedzi 2 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.. Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu 1 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO 1. : Pewnego słonecznego dnia pojechałam z klasą na wycieczkę do zamku w Warszawie.. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0 - 3p.. Kartka pocztowa wraz z adresem 10.. Zgodno ść cało ści tekstu z tematem.. Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.. Elementy twórcze: - czas akcji - miejsce akcji .. * Zał ączniki do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z J ĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 1 im.. Zrozumienie tematu 0-1 Pisze zgodnie z poleceniem, odwołuje się do lektury.. Tematy opowiadań; Opowiadanie - jak pisać?. Opis krajobrazu 7.. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA Realizacja tematu (0-7 p.). Zgodność z tematem.. OCENA CELUJACA.. Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego w klasach 4- 8 załącznik PZO 1.. - Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji .Kryteria oceniania Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według następujących kryteriów: • treść - od 0 do 3 pkt • styl - od 0 do 1 pkt ..

Opowiadanie z dialogiem 4.

• układa opowiadanie odtwórcze z dialogiem oraz z elementami opisu, krótką relację, zaproszenie, ogłoszenie, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera i własnejKRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE PIĄTEJ.. Ogłoszenie / zawiadomienie 9.. Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.. T - realizacja tematu (0-3)• zredagować opowiadanie, zachowując kolejność wydarzeń i trójdzielną kompozycję wypowiedzi • wskazać, jaką funkcję może pełnić dialog w wypowiedzi • samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne i wyczerpujące opowiadanie twórcze z dialogiem, unikając powtórzeń.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.. Zadanie rozwija umiejętność celowego łączenia różnych form wypowiedzi.. Redaguje twórcze opowiadanie z cechami charakterystycznymi dla mitu.Opowiadanie z dialogiem na polski :) Polonistka zadała zadanie domowe, żeby napisać opowiadanie z dialogiem.. Instrukcja 12.OPOWIADANIE Z DIALOGIEM .. Zaproszenie 2.. Kryteria oceny opowiadania ustnego [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1p..

Opowiadanie z dialogiem 3 pkt.

Trafny .. Dla klas VI-VIII kryteria oceniania takich from wypowiedzi jak opowiadanie, rozprawka, przemówienie, list, artykuł znajdują się w poniższym dokumencie: .Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 Opowiadanie I - właściwa forma wypowiedzi, kompozycja z formą wypowiedzi (opowiadanie) - 2 p. II - praca zgodna z tematem (całkowicie, częściowo) - 2 p. III - zachowany spójny tok wydarzeń - 1 p.KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA w klasie 4.. Opis krajobrazu 7.. Oto moje chcecie poczytać ?. Po kilku godzinnej podróży dotarliśmy do celu.. Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii.. dialog, opowiadanie z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, proste formy użytkowe).. Gdy wyszliśmy z autokaru ujrzałam .Opowiadanie pisane zgodnie z tematami arkusza egzaminacyjnego oceniana jest w skali 0- 20 pkt.. Uczeń: konsekwentnie tworzy świat przedstawiony z różnorodnych elementów, uplastycznia je;Mają stworzyć opowiadanie z dialogiem i opisem, wykorzystując obrazy i zgromadzone słownictwo.. Powodzenia ;-) NaCoBeZU opowiadanie twórcze z dialogiemStrona 5 z 24 a) Zasady oceniania 1 pkt - poprawna odpowiedź.. dostałam za to szóchę !. Opis dzieła sztuki 6.. Opis postaci 5.. Załącznik zawiera polecenie połączone z obrazami, kryteria oceniania i przykładową realizację.Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego został opracowany na podstawie ..

... opowiadanie, sprawozdanie itp.) 1.

List - prywatny / oficjalny 11 .OPOWIADANIE TWÓRCZE - kryteria oceny 1.. Opowiadanie 3.. Kompozycja: - trójdzielna budowa (wstęp, rozwinięcie, zakończenie - z zachowaniem odpowiednich proporcji); - zastosowanie co najmniej 3 akapitów; 0 - 1p.. Książę Kaspian (fragment) • prezentuje kilku bohaterów tekstu •łączy powieściowe zdarzenia w związki przyczynowo-skutkowe • zna pojęcie fabułaOpowiadanie z dialogiem Nr Kryteria Liczba punktów Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów I.. Pierwsza część będzie zawierać zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: a) tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu) oraz- doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie czwartej formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu i postaci, sprawozdanie z wycieczki, dialog, list), - samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej - akapity,(ocena: dopuszczający)(ocena: dostateczny)(ocena dobry)(ocena: bardzo dobry) UCZEŃ Opowiadanie z dialogiem - rady dla piszących..

OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.

List - prywatny / oficjalny 11.. Ogłoszenie / zawiadomienie 9.. Kryteria oceny zeszytu I - systematyczne zapisywanie notatek z lekcji - 2 p.. Forma opowiadania.. Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.. Tematy .Poniżej zamieszczam Wam kryteria oceny opowiadania (NaCoBeZU) - sprawdźcie sobie swoje prace, zanim oddacie je mnie.. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: MÓWIENIE - nawiązuje kontakt werbalny z kolegami i nauczycielem, - formułuje pytania i odpowiedzi odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej,OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 8 niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 8 uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych .. należące do epiki - opowiadanie, powieść (i jej odmiany), legendę, baśń, przypowieść .Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI 103 PISANIE konstruuje wypowiedzi zróżnicowane stylistycznie w zależności od intencji nadawcy, odbiorcy komunikatu oraz sytuacji komunikacyjnej, stosuje słownictwo odpowiednie do rodzaju i celu wypowiedzi, wzbogaca tekst dialogiem charakteryzującym bohatera,KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI USTNYCH Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1p.. Cele praktyki.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Kryteria.. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0 - 2p.Ogólne kryteria oceniania dla klasy I 169 u0001 dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach mówienia, u0001 aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających stosunek mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi przedmówców,Opowiadanie.. Zaproszenie 2.. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). Opowiadanie z dialogiem 4.. Opis przedmiotu 8.. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1p.Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut.. Punktacja.. Opis postaci 5.. Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z dwóch części.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Kartka pocztowa wraz z adresem 10.. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. Zastosowanie odpowiedniej formy 0-1 III.. Konsekwentnie prowadzona narracja 0-1 Nie zmieniana jest forma narratora IV.nauczyciela pisze opowiadanie z dialogiem podaje najistotniejsze infor macje na temat bohaterów, uwzględnia je w treści ogło-szenia • posługuje się ze zrozumieniem terminami plener, kadr • wskazuje elementy fantastycz-ne w omawianym tekście • redaguje krótkie opowiada-nie z dialogiem, korzysta-jąc z rad zamieszczonych w podręcznikuI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem, intonacją, modulowaniem głosu, .. Redaguje opowiadanie z dialogiem.. Przykładowe rozwiązanie Znaczenie sformułowania ryczeć jak lew - wypowiadać się/mówić donośnie, głośno, przerażająco..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt