Program operacyjny polska cyfrowa 2014-20

Pobierz

Program realizowany jest przez Beneficjentów wyłonionych w .j) POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, k) Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. 022 315 22 00, faks 022 315 22 02 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Regulamin naboru Nabór nr POPC.02.03.01-IP.01-00-005/17 II oś priorytetowa E - administracja i otwarty rząd Działanie 2.3Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) przygotowany został na podstawie rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj ącego wspólne przepisy dotycz ące Europejskiego Funduszu Rozwoju1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 "e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych"Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji swoich zadań wynikających m.in. z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym m.in. zapewnienia informacji o programach operacyjnych i wymiany informacji nt .Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu..

Program Polska Cyfrowa 2014-2020 DOCX 743 KB.

Status: Trwa drugi nabór.. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.. Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 aktualnie prowadzi konkursy na dofinansowanie .Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd" Działanie 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" Regulamin naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 (tryb konkursowy) Instytucja Organizująca Konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul.1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Warszawa, 6 października 2015 r. 2 Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne dla użytkowników e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Regulamin konkursu do naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1..

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 14 listopada 2021 roku 28.10.2021.

022 315 22 00, 315 22 01 faks 022 315 22 02 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-002/15 II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1.Wybory na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Polska Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 :: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i SolidarnejSzczegółowy opis osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 02.12.2021.. 022 315 22 00, 315 22 01 faks 022 315 22 02 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Regulamin konkursu Nabór nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1.Program operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" jest jednym z niewielu monotematycznych programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, który ma na celu jeszcze większe skupienie interwencji publicznej.. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II..

W ramach tego programu określono trzy główne priorytety finansowania:Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel.

Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje .Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul.. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa nr 4 "Pomoc techniczna".Nabór wniosków w ramach III osi priorytetowej POPC .. Wersja obowiązująca od 14.08.2020 do 28.09.2020 .. w tym m.in. zapewnienia informacji o programach operacyjnych i wymiany informacji nt. Funduszy Europejskich w Polsce.. Wspólnie tworzymy nowy program cyfrowy na lata 2021-2027 - wysłuchanie odwrócone FERC .Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. zm.), l) SZOOP - szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, m) TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3. e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczychProgram Operacyjny Polska Cyfrowa.. Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r.Efekty projektów realizowanych z Programu Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 15.11.2021..

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (04.04.2016 r.)programu jakim jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury; III.Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd" Działanie 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" Regulamin naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 (tryb konkursowy) Instytucja Organizująca Konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul.1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Warszawa, 16 września 2015 r. 2 Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne dla użytkowników e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Ogólnopolska Sieć Edukacyjna maj 2020 r.Uchwała nr 7/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 20 września 2019 r.w sprawie zatwierdzenia zmian do kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (DOC 33 KB)14:20 Informacja nt. projektu Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2014 KM POPC w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Pan Michał Ptaszyński, Zastępca DyrektoraProgram Operacyjny Polska Cyfrowa - dokument opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, który został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku.. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa tel.. Zapewnia budowę szerokopasmowej sieci do punktów adresowych stanowiących białe plamy na mapie dostępu do internetu (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym).. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa tel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt