Na rysunkach przedstawiono różne poziomy organizacji budowy organizmu człowieka

Pobierz

Atomy nie są przypadkowo porozrzucane po organizmie, lecz oddziałują wzajemnie na siebie, tworząc różnorodne związki chemiczne.Każdemu z elementów budowy ludzkiego organizmu (A-C) przyporządkuj poziom organizacji budowy odpowiadający temu elementowi (1.-5.).. Zaznacz poprawny wniosek, który sformułowano na podstawie analizy wyników przeprowadzonych obserwacji.. Zadanie 2.. Białka.. Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości struktur.. Do każdego rysunku (A-D) przyporządkuj właściwy dla niego poziom organizacji budowy (1-6), wybierając ich numery z poniższych.Na rysunkach przedstawiono różne poziomy organizacji budowy organizmu człowieka.. Najniższe z nich to stopnie chemiczne: atomowy i cząsteczkowy.. Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości struktur.. Po prawej stronie znajduje się kilkanaście czerwonych kółek.. Zdający:(1 pkt) na rysunku przedstawiono budowę pęcherzyka płucnego człowieka.. Organizm człowieka to struktura złożona i bardzo uporządkowana.. Ze względu na mechanizm działania można wyróżnić dwa typy synaps: chemiczne i elektryczne.Omów komplikację budowy organizmu człowieka.. a) Określ, które z wymienionych w tabeli cech dotyczą budowy białek wstawiając znak X w odpowiedniej kolumnie.Na rysunkach przedstawiono prawidłowe i trzy różne patologiczne krzywizny kręgosłupa.. Po lewej stronie znajduje się kilkanaście niebieskich kółek..

Na rysunkach przedstawiono różne poziomy organizacji budowy organizmu człowieka.

Zdający odczytuje […] informacje […].. Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości struktur.. Przekazywanie pobudzenia z jednej komórki nerwowej na drugą komórkę nerwową odbywa się przez synapsy.. A. Kosmek jelitowy B. Pęcherzyki płucne C. Nefron Uzupełnij tabelę określeniami wybranymi spośród podanych niżej (od 1 do 6) tak, żebyZdający objaśnia funkcjonowanie organizmu ludzkiego na różnych poziomach złożoności; dostrzega związki między strukturą a funkcją na każdym z tych poziomów.. organellum; komórka; tkanka; narząd; układ narządów; organizm; A.. Strzałkami oznaczono miejsca zmian.. Podaj nazwy odcinków kręgosłupa, do których należy każdy z kręgów oraz uzasadnij, która cecha .Na schemacie przedstawiono przemiany kwasu mlekowego w dwóch narządach organizmu człowieka.. Zaznacz rodzaj nabłonka, z którego zbudowane są ściany pęcherzyków płucnych, i wykaż związek .Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i miglobiny, a na wykresie - krzywe wysycenia tych dwóch białek tlenem w zależności od ciśnienia parcjalnego tego gazu.. Cząsteczki mają postać małych kółek.. organellum; komórka; tkanka; narząd; układ narządów; organizm; A.. Zadanie 2.. Na podstawie: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia z higien ą i ochron ą ś rodowiska, Warszawa 1995..

(1 pkt) Na schemacie przedstawiono różne poziomy organizacji budowy w świecie ożywionym.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. (0-2) Na rysunkach przedstawiono dwa zestawy doświadczalne, które .Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. po dwóch dniach bdzie możnaę wykryć obecność większej ilości skrobi.Odpowiedź uzasadnij.. Elementy budowy.. Budowa chemiczna organizmów 4.. Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości struktur.. W organizmie człowieka występują rodzaje tkanek: nabłonkowa, mięśniowa, nerwowa, łączna.Matura Maj 2017, Poziom Rozszerzony (Formuła 2015-2022) - Zadanie 9.. Zadanie 9.. Przez środek poprowadzono czarną, pionową linię.. Uzupełnij tabelę określeniami wybranymi spośród podanych niżej (od 1 do 6) tak, żeby poprawnie określić różnice między układem krwionośnym i limfatycznym naNa poniższych rysunkach przedstawiono budowę czaszek wybranych przedstawicieli rodzaju.. Na podstawie analizy rysunków podaj trzy cechy elementów budowy czaszki człowieka rozumnego (C) odróżniające ją od czaszek wcześniejszych przedstawicieli rodzaju Homo (A, B).Na rysunkach przedstawiono kształty dwóch rodzajów piramid ekologicznych A i B, w których wyróżniono 4 poziomy troficzne I - IV: (I - producenci, II - konsumenci I rzędu, III - konsumenci II rzędu, IV - konsumenci III rzędu) Podaj, która z powyższych piramid (A, B) jest piramidą energii.W niebieskich ramkach przedstawiono różne poziomy budowy wielokomórkowego organizmu zwierzęcego, a w zielonych - organizmu roślinnego..

Na rysunkach przedstawiono różne etapy podziału mitotycznego jądra komórki.

Na podstawie rysunków podaj, na czym polega każda z przedstawionych zmian patologicznych kręgosłupa - uwzględnij nazwę odcinka, w którym występuje wygięcie, i kierunek wygięcia (boczne, ku przodowi, ku tyłowi ciała).Przypomnienie budowy morfologicznej grzybów, roślin, zwierząt, człowieka - choć organizmy różnią się to schemat organizacji budowy organizmów wielokomórkowych jest taki sam.. Do każdego rysunku (A-D) przyporządkuj właściwy dla niego poziom organizacji budowy (1-6), wybierając ich numery z poniższych.. Podaj nazwy poziomów oznaczonych literami a i b. a - .. b - .. Homo w kolejności, w jakiej pojawiali się na Ziemi.. (3 pkt) Zadania zamknięte (Prawda/Fałsz, Tak/Nie, testowe itd.). To plan, dzięki któremu ty i twoi uczniowie zyskacie pewność, że żadne.. makrocząsteczki; organella komórkowe; tkanki; narządy; układy narządówNa rysunkach przedstawiono różne poziomy organizacji budowy organizmu człowieka.. W klasie czwartej poznaliśmy budowę zewnętrzną organizmów: na rysunkach przedstawiono budowę grzybów, zwierząt i roślin - przypomnijmy z jakich części są zbudowane.Na rysunkach przedstawiono trzy rodzaje nabłonków jednowarstwowych występujących w różnych narządach organizmu człowieka Zaznacz rodzaj nabłonka, z którego zbudowane są ściany pęcherzyków płucnych, i wykaż związek budowy tego nabłonka z jego funkcją w tych pęcherzykach.Poziom rozszerzony Zadanie 1..

(2 pkt)Na rysunkach A, B i C przedstawiono trzy różne rodzaje kręgów kręgosłupa człowieka.

Na rysunku przedstawiono przekrój przez pewną część przewodu pokarmowego.Na poniższych rysunkach przedstawiono uśrednione wyniki obserwacji zebrane z kilku prób.. B. C. D.Zwierzęta - pozostałe Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na rysunkach przedstawiono różne poziomy organizacji budowy organizmu człowieka.. do najbardziej złożonego.Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.. Zdający objaśnia i komentuje informacje […], wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe […].. (1 pkt) .Tło białe.. Na rysunkach przedstawiono trzy rodzaje nabłonków jednowarstwowych występujących w różnych narządach organizmu człowieka.. A B CD Do każdego rysunku (A-D) przyporządkuj właściwy dla niego poziom organizacji budowy (1-6), wybierając ich numery z poniższych.Na rysunku przedstawiono elementy budowy układu krwionośnego człowieka.. W organizmie człowieka występują rodzaje tkanek: nabłonkowa, mięśniowa, nerwowa, łączna.Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony 5 a) Okre śl, w liciach której roliny (z grupy 1. czy 2.). (2 pkt)I 2009P Na rysunkach A, B, C przedstawiono rozmieszczenie naczyń krwionośnych i limfatycznych w wybranych strukturach organizmu człowieka.. a) Uzupełnij ramki brakującymi nazwami poziomów budowy organizmów wielo- komórkowych.. Na dole znajduje się poziomy suwak.organizmu ludzkiego na różnych poziomach złożoności; dostrzega związki między strukturą a funkcją na każdym z tych poziomów.. Do każdego rysunku (A-D) przyporządkuj właściwy dla niego poziom organizacji budowy (1-6), wybierając ich numery z poniższych.. nerka hemoglobina mitochondrium Poziomy organizacji.. b) Wyjaśnij, w jakim celu roliny na poczśątku doświadczenia zostały umieszczone na kilka dni w miejscu bez dostępu światła.. Podaj nazwy tych narządów, wybierając je z poniższych: serce, dwunastnica, mięsień dwugłowy, trzustka, wątroba, mózgNa rysunkach przedstawiono trzy rodzaje nabłonków jednowarstwowych występujących w różnych narządach organizmu człowieka.. 5 komórka tkanka organizm tkanka system komórka b) Połącz strzałkami w punkcie a kolejne poziomy budowy .Na rysunkach A, B, C przedstawiono rozmieszczenie naczyń krwionośnych i limfatycznych w wybranych strukturach organizmu człowieka.. za odpowiedź, która nie odnosi się do dawcy albo biorcy lub brak odpowiedzi.. Najmniejszą jednostką budującą ciało człowieka jest komórka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt