Upoważnienie dla zastępcy wójta gminy

Pobierz

Protokoły z Sesji.. W wyroku NSA z 31 lipca 2008 r. (sygn.W upoważnieniu takim wójt może np. powierzyć zastępcy kompetencje do wydawania decyzji indywidualnych w sprawach podatkowych, przygotowanie konkretnego projektu uchwał rady gminy itp. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do .Co do zasady - poinformowała izba obrachunkowa - powierzone zadania zastępca wykonuje w imieniu organu wykonawczego a nie w swoim.. W przedmiocie samego upoważnienia należy wskazać na jego formę, która dla swej ważności musi mieć postać pisemną.. Kierownictwo Urzędu.. kompetencji przez wójta na rzecz swojego zastępcy czy sekretarza gminy m.in. w akcie wewnętrznym określonej gminy.W przypadku zmiany wójta, w trakcie kadencji i po jej zakończeniu, zastępca wójta straci upoważnienie do dokonywania zmian.. Upoważnienie takie musi mieć formę pisemną.Zgodnie z art. 33 ust.. Kategoryczne brzmienie tej normy dowodzi, że powołanie zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) [3] jest obligatoryjne [4].w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Krzeszyce Załączniki Treść aktu (PDF, 564.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-06-12 | Data wytworzenia informacji: 2016-01-15Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice.. Zapraszam do obejrzenia strony "Zarządzenie Nr 18/2014/KiO w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Wójta - 2014, menu 110, artykuł 1760 - BIP - Urząd Gminy Krośnice"§ 1..

Wójt nie może udzielić upoważnienia osobie, która nie jest pracownikiem urzędu gminy.

Upoważniam Pana Jacka Pawlika Zastępcę Wójta Gminy Kiwity do wydawania decyzji administracyjnych, w moim imieniu w indywidualnych sprawach z zakresu: 1) oświaty, 2) kultury, 3) kultury fizycznej i sportu, 4) turystyki, 5) ochrony zabytków.. 1 pkt 1 i art. 143 § 1 o.p.).Zgodnie z art. 39 ust.. (numer 117/2015) W sprawie upoważnienia Drugiego Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak Pana Janusza Andrzejewskiego do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań.. Wójt nie może powierzyć swojemu zastępcy wykonania określonego zadania w drodze ustnego polecenia.Zakres działania poszczególnych zastępców jest uregulowany w zarządzeniu organu wykonawczego gminy, którym jest wójt.. Akt zmieniany niniejszym zarządzeniem:-Akt uchylony niniejszym zarządzeniem-Dec 31, 2021Pytanie: Wójt gminy posiada uprawnienia do wydawania aktów prawa miejscowego czyli do stanowienia prawa, jest to jednak szczególny przypadek dotyczący przepisów porządkowych wydawanych w sytuacjach niecierpiących zwłoki.Czy, na jakiej podstawie i w jakich przypadkach wójt gminy może upoważnić kogoś do stanowienia prawa w swoim imieniu, czyli czy np. zastępca wójta może wydać .Feb 16, 2021Wójt Gminy: kieruje bieżącymi sprawami Gminy, reprezentuje Gminę na zewnątrz, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ..

Obecnie w stosunku do sekretarza gminy sprawę tę normuje nadto art. 5 ust.

"Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcą lub zastępców i określa ich liczbę".. Upoważnienie ważne jest do odwołania.. Uchwały Rady Gminy.. 1 i ust.. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) dysponuje szczególnym uprawnieniem do delegowania pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.ponadto jak wynikało z akt omawianej sprawy, podstawą umocowania dla zastępcy było upoważnienie prezydenta miasta z grudnia 2019 r. stwierdzające, że zastępca prezydenta miasta jest umocowany do zastępowania prezydenta miasta w czasie jego nieobecności w dniach od 30 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r. i dokonywania czynności prawnych w imieniu …imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.. Obwieszczenia.. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym: 4.. Upoważniam Pana Tomasza Kołodziejczyka - Zastępcę Wójta Gminy Lidzbark Warmiński do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Wójta Gminy Lidzbark Warmiński: 1) pism wychodzących z Urzędu Gminy 2) tytułów wykonawczych, 3) wszelkich wymaganych prawem zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,Wydanie decyzji w imieniu tego organu przez zastępcę lub innych pracowników może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wójta, burmistrza (prezydenta miasta) ustalającego zakres tego upoważnienia (art. 39 ust..

Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

Projekty Uchwał Rady Gminy.. 4 ustawy o pracownikach samo- rządowych kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresuPierwsze z nich zakłada brak możliwości delegowania ww.. Został zatrudniony natomiast specjalista ds. organizacyjno - prawnych, który przejął wszystkie czynności sekretarza.Ustawa o samorządzie gminnym, w art. 39 ust.. Nadanie numeru PESEL dla obywatela polskiego; Zgłoszenie pobytu stałego;1) stworzyć stanowisko zastępcy głównego księgowego, do którego obowiązków zalicza się między innymi wykonywanie zadań należących do głównego księgowego w razie jego nieobecności, 2) powierzyć pełnienie zastępstwa za głównego księgowego innym pracownikom komórki księgowości: na podstawie ogólnego upoważnienia .Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy (Wójta Gminy) nr 0050/9/2018.. Zgodnie z art. 33 ust.. stosowanie natomiast do treści art. 5 ust.. Strona główna; Urząd Gminy.. w związku z art. 13 ust.. Wójt może upoważnić swoich zastępców do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w swoim imieniu (art. 39 ust.. (numer 118/2015) W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Czerwonak Pana Jacka Bartkowiaka do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań.Innymi słowy, skoro wójt, jako reprezentant gminy, zgodnie z art. 33 ust..

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ...Pytanie: W gminie X nie ma sekretarza urzędu, nie ma też zastępcy wójta gminy.

2, przyznaje wójtowi możliwość upoważnienia swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych.. 2 ustawy o samorządzie gminnym).. 4 ustawy o samorządzie gminnym: 4.. Uchwały RIO Rzeszów.. Zatem dokumenty związane z wykonywaniem przekazanych czynności.Apr 20, 2021Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.. Traci moc zarządzenie Nr 170/2016 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia zastępcy skarbnika gminy do załatwiania spraw w imieniu wójta.. Wójt; Zastępca Wójta; Sekretarz; .. Także w tym przepisie przewidziano ograniczenie podmiotowe.. 4 wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy, z kolei art. 33 ust.. Jednocześnie projekt noweli przewiduje wprowadzenie przepisu sankcjonującego dotychczas dokonane zmiany wieloletnich prognoz finansowych oraz zmiany planów dochodów i wydatków, dokonane przez zastępców.. Obwieszczenia Wójta.. 4 SamGminU, do reprezentowania gminy na zewnątrz może upo- ważnić tylko swoich zastępców oraz sekretarza, to znaczy, że ten krąg jest zamknięty, a osoby w ten sposób upoważnione nie mogą udzielać dalszych upoważnień do reprezen- towania gminy (wyr.Urząd Gminy Komańcza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt