Przykłady zanieczyszczeń powietrza pochodzenia antropogenicznego

Pobierz

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA a) źródła naturalne, do których należą: - wulkany (ok. 450 czynnych), z których wydobywają się m.in. popioły wulkaniczne i gazy (CO2 , SO2, H2S - siarkowodór i in.. ); - pożary lasów, sawann i stepów (emisja CO2, CO i pyłu); - bagna wydzielające m.in. CH4 (metan), CO2, H2S, NH3; - gleby i skały ulegające .- wybuchy wulkanów - trzęsienia ziemi - pożary - huragany - erozja gleb i skał - procesy gnilne w bagnach Pochodzenia antropogenicznego: - procesy spalania paliw - procesy technologiczne przemysłów - wyziewy gazów z hodowli zwierząt gospodarczych - zanieczyszczenia komunikacyjneW celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, pochodzących ze źródeł antropogenicznych, można: wzbogacić paliwa, m.in. odsiarczyć węgiel energetyczny zmienić stosowane surowce, m.in. spalać paliwo o wyższej jakości w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych zmienić procesy technologiczneZanieczyszczenie powietrza, czyli wprowadzenie do powietrza szkodliwych substancji (w postaci stałej, ciekłej lub gazowej) ze względu na źródła można podzielić na: .. - pochodzenia antropogenicznego, czyli związane z działalnością człowieka.. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są: - uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności, - przemysł energetyczny, - przemysł transportowy, - źródła naturalne (największe źródło).1..

Źródła zanieczyszczeń powietrza.

Najniebezpieczniejsze są pochodzenia antropogenicznego, takie jak: dwutlenek i tlenek węgla tlenki azotu (NOx) tlenki siarki węglowodory aromatyczne substancje radioaktywne aerozolowe - są to zawieszone cząstki cieczy gromadzone w powietrzu (np.mgła).Wypisz po 3 przykłady a) zanieczyszczeń powietrza pochodzenia naturalnego b) zanieczyszczeń powietrza pochodzenia Antropogenicznego c) skutków zanieczyszczeń powietrza d) działań, poprzez które można chronić powietrze przed zanieczyszczenia mi.. Większość antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza dostaje się do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych w elektrociepłowniach, w produkcji przemysłowej i transporcie.. Najważniejsze z nich to: dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenki azotu (N x O y ), pyły węglowe (X 2 ), lotne związki organiczne ( benzopireny ), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO 2 ), ozon troposferyczny (O 3 ),W artykule zamieszczono przykłady chemicznych i biologicznych interakcji pomiędzy zanie- czyszczeniami powietrza, alergenami, adjuwantami pochodzenia naturalnego i układem immunologicznym, mogących promować rozwój chorób alergicznych i zaburzać wyniki środowiskowych badań epidemiologiczne w alergii.Napisz po trzy przykłady: a) zanieczyszczeń powietrza pochodzenia naturalnego b) zanieczyszczeń powietrza pochodzenia antropogenicznego c) działań, poprzez które można chronić powietrze przed zanieczyszczeniami Zad 2 Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A-B) oraz jego uzasadnienie (1-2) Zwiększanie się efektu cieplarnianego jest zjawiskiemZad 1 Napisz po trzy przykłady: a) zanieczyszczeń powietrza pochodzenia naturalnego b) zanieczyszczeń powietrza pochodzenia antropogenicznego c) działań, poprzez które można chronić powietrze przed zanieczyszczeniami Zad 2 Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A-B) oraz jego uzasadnienie (1-2) Zwiększanie się efektu cieplarnianego jest zjawiskiem A. niekorzystnym B. korzystnym .Źródła zanieczyszczeń:a) naturalne: wybuchy wulkanów, pożary lasów spowodowane uderzeniem piorunab) sztuczne ( antropogeniczne - spowodowane działalnością człowieka): wypuszczane do admosfery przez elektrownie cieplne, różne zakłady przemysłowe oraz pojazdy (tu można dodać też: nawozy sztuczne, ścieki z miast zawierające środki czyszczące itp.) trójące gazy i płyny.PS..

Zanieczyszczenie powietrza.

Powoduje on duszność, łzawienie, zaburzenie pracy układu krążenia, podrażnienie skóry.. Odpowiedz.gazowe - zanieczyszczenia gazowe tak samo jak pyłowe, dzieli się na naturalne i antropogenne.. Najlepiej "wiać gdzie pieprz rośnie", ale przecież nie wszyscy mogą w każdej chwili uciec z miasta.Na przykład zanieczyszczenie powietrza w postaci cząstek stałych z silników Diesla krąży po całym świecie, kończąc w najbardziej odległych miejscach, w tym w regionach polarnych.. Ze względu na sektor gospodarki można wyróżnić te, które związane są z .Antropopresja - ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze.. To stąd do atmosfery przedostają się takie związki jak metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2), siarkowodór (H2S) i amoniak (NH3).najczĘŚciej i najbardziej zanieczyszczajĄ atmosferĘ: dwutlenek siarki, tlenek azotu oran pyŁy..

Źródła antropogenicznego zanieczyszczenia powietrzaC.

ŹrÓdŁa zanieczyszczeŃ: -substancje gazowe, staŁe lub ciekŁe, znajdujĄce siĘ w powietrzu w wiĘkszych iloŚciach niŻ ich Średnia zawartoŚĆ 1.wywoŁane przez czŁowieka -uprzemysŁowienie.Napisz po trzy przykłady: a) zanieczyszczeń powietrza pochodzenia naturalnego b) zanieczyszczeń powietrza pochodzenia antropogenicznego: c) działań poprzez które można chronić powietrze przed zanueczyszczeniami.. Antropopresja może być scharakteryzowana poprzez różne skale intensywności i zasięgu przestrzennego, co ma najczęściej aspekt negatywny, np.: hałas, zanieczyszczenie powietrza i wód, wyrąb lasów, wypas .Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia antropogenicznego są charakte-rystycznym elementem środowiska miast.. Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje je jako wszelkie skażenie powietrza przez substancje, które są szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne z innych przyczyn, bez względu na ich postać fizyczną.Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki ..

W XX w. zmieniałoGłównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły.

Emisja zanieczyszczeń powietrza w mieście zależy głównie od liczby miesz-kańców oraz wielkości emisji przemysłowych i transportowych.. Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze.. Proszę o niezbyt skomplikowane odpowiedzi.. Wywiera również silne działanie korozyjne na środowisko.. Efekt cieplarniany to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, ozonu i freonów) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi.Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska.. Spaliny samochodowe, chemikalia i spalarnie są szkodliwe.Naturalnymi źródłami zanieczyszczeń są także pożary lasów (dla przykładu głośny ostatnio temat płonącej Amazonii), sawann oraz stepów.. Głównym źródłem są elektrownie na paliwa kopalne.. Kiedy ląduje na lodzie i śniegu, ściemnia je nieznacznie, co prowadzi do mniejszego odbicia światła słonecznego w kosmos i przyczynia się do globalnego ocieplenia.O zanieczyszczeniach pochodzenia antropogenicznego mówimy mniej więcej od połowy XVIII w. kwaśne deszcze, dzióra ozonowa, smog, globalne ocieplenie - to globalne zagrorzenia, które .A) aktywność wulkaniczna, pożary lasów, rozkładu organizmów żywych b) przemysł, aerozole, spaliny.. Ich głównymi źródłami są procesy .. (miała wtedy miejsce rewolucja przemysłowa).. c) sadzenie drzew, montowanie katalizatorów spalin, zakładanie filtrów.. Jednak w krajach rozwiniętych, w miastach to zanieczyszczenia komunikacyjne odgrywają główną rolę.. Dawniej jedynym źródłem zanieczyszczeń były procesy naturalne, takie jak: wybuchy wulkanów .Skutki zanieczyszczenia powietrza.. Ochrona przed smogiem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt