Najważniejsze etapy integracji europejskiej (kolejne traktaty i rozszerzenia)

Pobierz

Najważniejsze etapy jej tworzenia określają następujące wydarzenia: - 1947 rok - powstanie Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej,Integracja europejska - podstawowe terminy.. Była to centralna izba cliringowa.. PO .Zadania maturalne z WOSu Temat: Europa i globalizacja Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Proces pogłębiania i poszerzenia UE.. Jej konsekwencją jest gwarancja, że wy-rażanie woli w UE naznaczone jest z jednej strony wspólnym/ogólnym interesem .Wymienić najważniejsze etapy integracji europejskiej (EWG ,Unia Europejska) źródło: .. (za: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, ) .. Stało się to w 1961 roku.. B. Zdolność UE do przyjmowania nowych państw: rozwiązania instytucjonalneNiniejszy Traktat stanowi nowy etap w procesie tworzenia ściślejszego związku pomiędzy narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są na szczeblu jak najbliższym obywatelowi.. Więcej informacji o latach 1945-59 1960-69 "Szalone lata sześćdziesiąte" - epoka wzrostu gospodarczego Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 60.Najważniejsze etapy integracji europejskiej (kolejne Traktaty i rozszerzenia) Czym jest Unia Europejska?. D la współczesnego Europejczyka proces integracji kontynentu rozpoczął się wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali..

najważniejsze etapy integracji europejskiej.

Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Na poprzednich lekcjach poznałeś największe organizacje międzynarodowe (ONZ i NATO, a3.. Istotę systemu instytucjonalnego i decyzyjnego UE stanowi kombinacja elemen-tów wspólnotowych i międzyrządowych.. Podczas drugiego rozszerzenia, w 1981, do Wspólnoty Europejskiej dołączyła Grecja, podczas trzeciego, w 1986, Hiszpania i Portugalia.Etapy integracji europejskiej ściągaj 0 81% 32 głosy Dramatyczne skutki zakończonej w 1945 roku II Wojny Światowej uświadomiły potrzebę zjednoczenia i unifikacji Europy- kontynentu, na którym wojna ta się rozpoczęła i gdzie miały miejsce najbardziej tragiczne wydarzenia (bardzo wiele bitew i choćby holocaust).Rada Europejska przyjęła "odnowiony konsensus w sprawie rozszerzenia", opierający się na "konsolidacji, komunikacji i spełnieniu ściśle określonych warunków członkostwa", w połączeniu ze zdolnością UE do przyjmowania nowych członków..

notatki do kolokwium integracja europejska koncepcje integracji europejskiej.

1 stycznia 1958 r. - EWG i EWEA rozpoczynają działalność.. konfederalistyczna .. etap II: Rada Europejska może stwierdzić jednomyślnie poważne i stałe naruszenie przez państwo członkowskie wartości UE .. traktat z Lizbony - 13.12; 1.. Etap I.Notatki do kolokwium zaliczeniowego z Integracji Europejskiej.. III - lata 80-te - budowa jednolitego rynku europejskiego.. zakłada Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWS) ustanawia ponadnarodową władzę w dwóch kluczowych dla powojennej gospodarki europejskiej .20.1) przedstawia cele i etapy integracji europejskiej (traktaty rzymskie, traktaty z Maastricht, Nicei, Lizbony); 20.3) wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności; 20.5) wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na temat jej dalszej integracji i rozszerzania.. ROZSZERZENIA .1-2 czerwca 1955 r. - konferencje w Messynie - porozumienie w sprawia rozszerzenia zakresu integracji.. Procedury stanowienia prawa w Unii EuropejskiejEtapy powstawania Unii Europejskiej 1.- 1946 - Winston Churchill, w Zurichu, mówił o potrzebie stworzenia "stanów zjednoczonych Europy" 2.- 1947 - Uruchomiony został amerykanski Plan Marshalla, którego celem było udzielenia pomocy dla wszystkich krajów Europy, 3.- 1948 - Utworzono Organizacje Europejskiej Współpracy Gospodarczej dla zarzadzania amerykanskim Funduszem Marshalla .twórców wspólnej zjednoczonej Europy..

Etapy rozszerzenia:Polityczne wyzwania integracji europejskiej - ewolucja UE.

Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .. Powstanie Unii Europejskiej.. Nie jest to jednak pierwsza próba zjednoczenia narodów Europy w jednym organiźmie państwowym; nie znaczy to także, że wcześniej nic .Unia Europejska buduje się traktat po traktacie, pewnie stawiając kroki na gruncie gospodarczym i nieco mniej pewnie na gruncie politycznym i instytucjonalnym.. W 2007 r. do UE przystąpiły Bułgaria i Rumunia, a w 2013 r. Chorwacja uzyskała status 28. państwa członkowskiego UE.. Traktat o jej ustanowieniu podpisało, 18 kwietnia 1951 roku, w Paryżu, sześć państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy.Jak współpraca powojenna w Europie doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, podpisania traktatów rzymskich i powstania Parlamentu Europejskiego.. 1962 r. - wprowadzenia wspólnej polityki rolnej.16 - Układ Europejski 1992: 31 - zakończenie ostatecznego kształtowania Wspólnego Rynku 7 - traktat z Maastricht (Traktat o UE) 1993: 21-22 - kryteria kopenhaskie 1995: 23-24 - szczyt UE w Cannes 1997: 2 - traktat z Amsterdamu 2001: 26 - traktat z Nicei 2003: 7-8 - referendum akcesyjne w Polsce 2007: 23 - traktat z Lizbony .Etapy integracji Polski z Unią Europejską Kraje, które stały się członkami Unii Europejskiej 1 maja 2004 Podpisanie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Polska do 1989 roku należała do konkurencyjnej w stosunku do EWG Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).Integracja europejska to długotrwały proces, który doprowadził do powstania Unii Europejskiej - organizacji liczącej obecnie 27 państw..

Dwa pierwsze etapy (strefę wolnego handlu oraz unię celną) przeprowadzono w sposób zintegrowany.

Kolejny etap, w którym zredukowano cła oraz powoli uskuteczniano wspólną taryfę zewnętrzną trwał od stycznia 1959 roku do .W Tabeli 1 zobrazowano kolejne etapy rozszerzenia UE: .. Najważniejsze konsekwencje czło nkostwa Turcji w UE, .. Status i kompetencje (kategorie i dziedziny kompetencji) Wymień i scharakteryzuj źródła prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej?. II - lata 70-te - budowa Europejskiego systemu walutowego.. Rozwój Wspólnot Europejskich.. Wybór czy integracja: traktat amsterdamski w świetle teorii integracji .Przyczynił się on do powstania pierwszej organizacji o charakterze integracyjnym - Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali (EWWiS).. IV - lata 90-te - budowa unii politycznej, ekonomicznej i walutowo-monetarnej.. Przyjęto tu dwa typy liberalizacji: .. Traktat o UE dokonał rozszerzenia kompetencji P: (1) Kandydat na przewodniczącego KE jest .Największe rozszerzenie miało miejsce 1 maja 2004 r., już po przekształceniu Wspólnoty Europejskiej w Unię Europejską, wraz z przystąpieniem dziesięciu państw, w tym Polska.. Traktat Paryski, który w 1951r.. Traktat akcesyjny został podpisany przez rząd polski .W 1950 r. powołano Europejską Unię Płatniczą (EPU).. 25 marca 1957 r. - Traktaty Rzymskie - utworzenie EWG i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA).. ETAPY ROZWOJU EWG I - lata 60-te - budowa unii celnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt