Arkusz kontroli dokumentacji nauczyciela przedszkola wzór

Pobierz

Lista może być także wykorzystana przez nauczyciela do samooceny pracy.Proponujemy Państwu trzecie szkolenie w ramach "Szkoły wicedyrektorów" dotyczące kontroli dokumentacji nauczycieli.. grupa przedszkolna "Motylki" Odpowiedzialny za dokumentację K. Maślanka, B. Nowicka Forma kontroli: analiza dokumentacji, obserwacja bieżąca Rodzaj analizowanej dokumentacji: dzienniki zajęć, ramowy rozkład dnia Cel podjętych czynności: Realizacja ramowego rozkładu dnia - Wymaganie/zakres badania Spostrzeżenia w dzienniku wpisano ramowy .Plik Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej przez nauczycieli.doc na koncie użytkownika bozena25121 • folder Przedszkole • Data dodania: 22 wrz 2013Arkusz.. Wrocław, marzec 2020. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel.. Wszystkie nauczycielki Arkusz analizy dokumentów.. 5 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x) Poziom bardzo wysoki Poziom zadowalający Poziom wymagający doskonalenia Poziom bardzo wysoki Poziom .Arkusz kontroli dla dyrektora przedszkola przeznaczonego do likwidacji Przenoszenie uczniów do innego przedszkola w latach 2019-2021..

Arkusz kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela przedszkola.

Wzory dokumentów.. Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Arkusz obserwacji stanowi wzór, który może być corocznie wprowadzany do użycia w terminie do 30 września danego roku szkolnego.. Wszystkie potrzebne dokumenty oddawałam i pisałam w terminie, jestem bardzo zaangażowana w życie i prace przedszkola, z tego powodu często zostaje w pracy dłużej lub przyjeżdżam w moje dni wolne od pracy.. ; marzec 2021 r. Współpraca z poradniami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci Nauczyciele poszczególnych grup, specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne w przedszkolu Kontrola dokumentacjiPrzykładowe dokumenty, które stworzysz z generatorem: arkusz kontroli dziennika, arkusz monitorowania podstawy programowej dla dyrektora oraz nauczyciela, lista dla rodziców z informacją o możliwości przeprowadzenia diagnozy, awans zawodowy nauczyciela, diagnoza gotowości szkolnej.Zaproponowane wzory i przykłady niezbędnych mechanizmów kontroli zarządczej będą niezwykle pomocne w tworzeniu prawidłowej dokumentacji przedszkolnej.. XVII.Arkusze monitorowania nowej podstawy programowej w klasie I, IV i VII..

Opublikowany.Karta samooceny nauczyciela przedszkola.

Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Jeśli nie masz dostępu, UTWÓRZ KONTO TESTOWEi skorzystaj z jednorazowego bezpłatnego dostępu na 48 godzin.Arkusz kontroli planów miesięcznych Karta kontroli przeprowadzonych przez dyrektora przedszkola w zakresie przestrzegania przez nauczycieli przepisów Ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru - scenariusz podsumowania nadzoru pedagogicznegoARKUSZ KONTROLI DOKUMENTACJI NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2003/2004 Imię i nazwisko nauczyciela Przedmioty/przedmiot nauczania Wychowawstwo klasy I.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. Lista może posłużyć dyrektorowi do oceny pracy nauczyciela lub przydziału wysokości dodatku motywacyjnego.. Pobierz wzór wniosku do organu o wyrażenie .Przedszkole Nr 81.. 30 września 2015.. W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.Dokument archiwalny.. 17/11/2017 Liczba stron w dokumencie: 2.. Kontrola dokumentów może być prowadzona pod kątem: - merytorycznym, - systematyczności - estetyki.. Załącznik nr 3 do Planu Nadzoru PedagogicznegoARKUSZ KONTROLI Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej Informacje o kontroli: 1..

Budowanie systemu kontroli zarządczej w przedszkolu.doc 2.

Autorzy podręcznika: Jan Zięba, Anna Siwek Aktualizacja podręcznika: Magdalena Włodarczyk Projekt okładki: Aleksandra Maj.Lista kontrolna szczegółowych zadań nauczyciela przedszkola.. Arkusz kontroli dokumentacja przedszkolna Harmonogram czynności wizytatorów Kwestionariusz do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko nauczyciela przedszkolaZapowiedźnumeru.. Podczas spotkania szczegółowo omówimy dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podamy wzory, które .. Opis procedury monitorowania nowej podstawy programowej, wzór zarządzenia dyrektora oraz przykładowe arkusze dla nauczycieli.. Wicedyrektor w ramach swoich zadań nadzoruje dokumentacje prowadzona przez nauczycieli.. Artur Foremski Dyrektor EduradyWzory dokumentów (152) Witam serdecznie.. Kontrola dotyczy zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. 2.. Zbliżający się koniec roku szkolnego to okres, w którym dyrektor szkoły i przedszkola musi dokonać kontroli dokumentacji pod kątem prawidłowości jej prowadzenia, gromadzenia i przechowywania.. ; luty 2021 r. Anna Wojtowicz: listopad 2020r.. Arkusz kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela przedszkola.. Jestem osobą kulturalną , posiadającą takt pedagogiczny, świetnie współpracuje z ..

W skład kontroli zarządczej wchodzą pliki zawierające następujące dokumenty: 1.

Arkusz kontroli dla dyrektora przedszola przeznaczonego do likwidacjiARKUSZ KONTROLI Data 20 listopad 2019r.. Kontrole należy przeprowadzić w okresie od 1 października 2018 r.Zgodnie z § 7 ust.. &5Kontrola dokumentów przedszkolnych dokonywana przez dyrektora przedszkola na koniec roku przedszkolnego Koniec roku szkolnego to czas, w którym dyrektor przedszkola koniecznie musi dokonać sprawdzenia dokumentacji przedszkolnej w zakresie prawidłowości jej prowadzenia, gromadzenia, a także przechowywania.Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU ZAKRES KONTROLI UWAGI DATA KONTRO-LI Poprawność zapisów Systematyczność wpi-sów DZIENNIK LEKCYJNY Kontrola obecności uczniów na lekcji SystematycznośćPlik karta kontroli dokumentacji nauczyciela.doc na koncie użytkownika joan631 • folder PRZEDSZKOLE • Data dodania: 9 wrz 2012Procedura kontroli dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Gorzowie Wlkp.. Podręcznik dla użytkownika.. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691):Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania Wicedyrektor Marzena Obszyńska: październik 2020r.. Wzory dokumentówNadzór pedagogiczny.. str. 2 f)protokoły zebrań grupowych, g) własna dokumentacja nauczyciela dotycząca realizacji pracy z dzieckiem zdolnym lub udzielania pomocy dziecku w przezwyciężaniu trudności.. Nie przegapisz żadnej znaczącej zmiany w prawie i będziesz pewien, że wywiązałeś się ze wszystkich obowiązków dyrektoraanaliza dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki zajęć, sposób wykorzystania placu zabaw, metody pracy).. Wersja 20.02.0000.. Może się okazać, że podczas kontroli zauważone zostaną błędy - warto wiedzieć, jak nanosić poprawki.arkusz kontroli zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi"Nadzór nad Działalnością Szkoły" da Ci pewność, że kontrolujesz najważniejsze obszary działalności szkoły, za które jesteś odpowiedzialny.. Nadzór pedagogiczny.. Data: 20.05.2015.Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny powinien zawierać informacje zawarte w §17 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt