Szeregowy układ rlc wnioski

Pobierz

Zjawisko rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC zostało zatem prawidłowo zbadane.Celem ćwiczenia było zapoznanie się z wpływem elementów RLC na kąty przesunięć fazowych między prądem a napięciem oraz sprawdzenie praw Kirchhoffa dla obwodów prądu przemiennego.. z pomiarów z oblicze ń.Rezonans napięć.. Wyniki pomiarów z badania szeregowego połączenia elementów LC.. Zjawisko rezonansu napięć występuje w gałęzi szeregowej RLC i polega na tym, że przy określonej częstotliwości sygnałów w obwodzie , zwanej częstotliwością rezonansową, napięcie na cewce oraz na kondensatorze są równe co do modułu, a przeciwne co do znaku, wobec czego ich suma jest równa zero.. Spis treści 1 Połączenie szeregowe rezystorów 2 Połączenie szeregowe cewek 3 Połączenie szeregowe kondensatorówMar 30, 2021Tematy o układ rlc, Jak wyznaczyć pasmo przenoszenia (spadek 3dB) dla układu RLC, Układy RLC proszę o pomoc w rozwiązaniu kilku zadań., Zadanie z układu RLC - jak je rozwiązać?, szeregowy układ RLC rezonans napięć, Ch-ki układu RLCBadanie rezonansu szeregowego Na płytce układów rezonansowych podłączyć oscyloskop na wyjście układu rezonansu szeregowego ( zaciski R p).. Otrzymane wyniki należy wpisać do odpowiednich tabel 1.2, 1.3, 1.4, 1.5Rys 3.. Na wejście układu podać sygnał sinusoidalny o amplitudzie U= 10 V i wstępnej częstotliwości f= 1 kHz..

Najpierw ... układzie.

Wnioski.. 2: Wykresy wskazowe dla szeregowego obwodu RLC Zachowanie się obwodu w funkcji opisuje się za pomocąpary funkcji rzeczywistych R(ω), X(ω), gdzie .. Za pomoc ą mostka RLC dokonaj pomiaru wielko ści R 1, L, C. Wyznacz charakterystyk ę Z=F(f).. Ocenić też różnice procentowe pomiędzy wartościami parametrów uzyskanych przez trzy mierniki.Uwagi do wykonania sprawozdania - wnioski z pomiarów 1.. Niepewności pomiarów wyznaczyć tylko dla parametrów bezpośrednio mierzonych przez poszczególne mierniki.. U L. U R. Pobierz cały dokument prad.elektryczny.uklad.rlc.szeregowy.uklad.rlc.doc rozmiar 18 KB: Wyszukiwarka.. Obwód był badany dla dwóch różnych wartości rezystancji.. Wykres ULC =F(f), dla obu przypadków w jednym układzie .Uwagi do wykonania sprawozdania - wnioski z pomiarów 1.. Pomiar napięć U, UR, ULR, UC oraz prądu I.. Co to jest oporność czynna, bierna i pozorna?. WNIOSKI: Obwód RLC w szeregowym połączeniu elementów, przy napięciu sinusoidalnie zmiennym działa jako układ rezonansowy (w naszym przypadku częstotliwością przy której występuje rezonans szeregowy jest 2).. Wiadomości podstawowe.. Ocenić też różnice procentowe pomiędzy wartościami parametrów uzyskanych przez trzymierniki.Szeregowy układ RLC.. W szeregowym obwodzie RLC, w którym w chwili początkowej kondensator jest naładowany, a natężenie prądu jest równe 0, w dowolnej chwili suma energii kondensatora, energii cewki oraz praca prądu w ciągu czasu zamieniona na ciepło w oporze (tzn. na ciepło Joule'a-Lenza) jest równa energii początkowej kondensatora i jest stała.BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU RLC Pomiar napięć i prądu na elementach RLC..

... dla obu przypadków w jednym układzie współrz ędnych.

Wnioski zwykle dotyczą badania konkretnego układu i wyjaśniania ewentualnych odchyłek od teorii.. Pytania sprawdzające.. Wynika to z tego że w rzeczywistości, elementy mają inne parametry niż podane.. W zale żno ści od tego czy napi ęcie odczytywane jest na kondensatorze lub oporniku, układ elektroniczny tworzy odpowiednio filtr dolno- i górno-przepustowy.. Wyniki uzyskane na drodze obliczeń pozostawić bez oceny ich niepewności.2.. Wyznaczenie parametrów R, L, C, fo, RL.. Rezonans - stan układu fizycznego, w którym pulsacja drgań wymuszonych jest równa pulsacji drgań swobodnych rozpatrywanego układu.Dla każdego układu pomiarowego narysować wykres wskazowy i topograficzny napięć i prądów.. Dobroć obwodu zależy od rezystancji obwodu.BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU RLC data wykonania I.Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C. II.. Najpierw .. układzie.. Od czego zależy reaktancja wypadkowa połączenia szeregowego elementów L i C?. wlamywacz2004 Poziom 17r ≈0,35 Wnioski Wyznaczona częstotliwośćν rzgadza się z przewidywaniami teoretycznymi - różnicę względ- nej wartości poniżej 3% należy uznać za niewielką.. Obwód był badany dla dwóch różnych wartości rezystancji..

3.Szeregowy układ RC pozwala na realizacj ę najprostszych filtrów pasywnych.

Rys.6a Filtr dolno-przepustowy Rys.6b Filtr górno-przepustowy#2 13 Gru 2007 19:15 Niestety nie byliśmy na tym laboratorium, więc nie znamy przebiegu twoich pomiarów (a ogólne własności układu szeregowego RLC możesz znaleźć w "Teorii obwodów liniowych" Bolkowskiego).. Moc pozorna definiujemy jako iloczyn skutecznych wartości napięcia i natężenia prądu S=U*J [VA] jednostką mocy pozornej jest woltoamper.Pomiary wykonywane są w układzie przedstawionym na rys. 1.2, gdzie ten sam obwód zasilający ze źródłem UZi przyrządami pomiarowymi przyłączany jest kolejno do zacisków 1-4 obwodu szeregowego RLC, równoległego GLC i do jednego z obwodów szeregowo-równoległych c lub d.. Badanie szeregowego obwodu rezonansowego, LABORATORIUM ELEKTROTECHN Badanie układu z diodą gazowaną, Laboratorium elektrotechniki Badanie obwodów .Połączenie takie tworzy szereg (łańcuch) elementów, w którym prąd elektryczny musi przepływać kolejno przez wszystkie elementy ( natężenie prądu ma więc taką samą wartość dla wszystkich elementów w połączeniu szeregowym)..

Podłączyć do obwodu pojemność C 1 oraz rezystancję R 1.Rezonans szeregowy 1.

Wyznaczenie parametrów R, L, C, fo, RL.. Tabela 4.WNIOSKI Celem ćwiczenia było zbadanie szeregowego obwodu RLC w różnym zakresie częstotliwości.. Opis złączy wzmacniacza operacyjnego TL071 znajduje się Rys. 11:Wnioski: odbiornik energii nie pobiera mocy biernej jeżeli ma charakter rezystancyjny odbiornik energii pobiera maksymalną moc bierną jeżeli ma charakter idealnej cewki lub idealnego kondensatora.. Pierwszy - Jeżeli XL> XCto w takim obwodzie prąd spóźnia się za napięciem o kąt , gdzie > 0 < 90 .. Jeśli szeregowy obwód RLC (rys.2) Podstawy teoretyczne W szeregowym połączeniu elementów RLC mogą wystąpić trzy przypadki, związane z rozkładem napięć na poszczególnych elementach.. Wykaz zagadnień do przygotowania ćwiczenia.. Pomiary U I U 1 U 2 V A V V.. W tabeli umieszczonej poniżej znajdują się wartości odczytane podczas wykonania ćwiczenia oraz wartości obliczone.. Zauważyć możemy widoczną różnicę między danymi pomierzonymi, a obliczonymi na podstawie wzorów.TEMAT ĆWICZENIA: BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU RLC.. Podłączyć do zacisków "L" indukcyjność.. Wynika to z tego że w rzeczywistości, elementy mają inne parametry niż podane.. I - natężenie prądu w obwodzie.. Podobne podstrony: protokol z pomiarow stanu izolacji obwodow i urzadze n elektrycznych uklad siecowy tn s i ttWNIOSKI Celem ćwiczenia było zbadanie szeregowego obwodu RLC w różnym zakresie częstotliwości.. Pomiar napięći prądu na elementach RLC.. Wykres wskazowy dla szeregowego obwodu RLC.. Niepewności pomiarów wyznaczyć tylko dla parametrów bezpośrednio mierzonych przez poszczególne mierniki.. Schemat układu do badania szeregowego połączenia L C. a) Pomiar rezystancji cewki RL.. z pomiarów z obliczeń RL U UR ULR UC I f R L C fo ZL ( V V V V A Hz ( H (F Hz ( RL - rezystancja cewki, ZL - impedancja cewki,5.. Dobroć obwodu zależy od rezystancji obwodu.Celem ćwiczenia jest zbadanie własności szeregowego obwodu rezonansowego złożonego z elementów rzeczywistych RLC.. W takim przypadku mówimy, że obwód ma charakter indukcyjny.Celem tej pracy jest zbadanie własności układu oscylującego RLC dla dwóch różnych wartości rezystancji R. Podstawy teoretyczne Rozważmy obwód elektryczny, którego schemat znajduje się na rysunku 1.. Pomiar rezystancji cewki RL.. Tabela pomiarowa.. Wyjścia układu na wirtualny analizator Bodego wyprowadzić poprzez złącza BNC systemu Elvis II+..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt