Program nauczania mechanik pojazdów samochodowych 2019

Pobierz

z o.o. w dniu 5 maja 2017 r. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 * TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 4-LETNIE.. Zawód mechanik pojazdów samochodowych w skali kraju jest na ogół zawodem zrównoważonym, tzn. liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby .Projekty programów nauczania zawodu opracowane zostały w sierpniu 2019 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowychProgram nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych 741203, w którym wyodrębniona jest kwalifikacja MOT.02.. Program nauczania powinien być opracowywany przez zespół nauczycieli kształcenia zawodowego w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców, współpracującymi ze szkołą.. Podstawy konstrukcji maszyn 2. zm.), ustawą z dnia 14grudnia2016 r. - Prawo oświatowe(tekst jed.. Technologia mechaniczna 18 3.. Programy nauczania przedmiotdw zawodowych 1. obejmuje realizacjęPodstawa programowa z 2019 r. dla zawodu technik pojazdów samochodowych na podbudowie zawodów: mechanik pojazdów samochodowych (MOT.05) lub elektromechanik pojazdów samochodowych (MOT.02)..

Programy nauczania przedmiotów zawodowych 5 1.

Podstawy konstrukcji maszyn 5 2.. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy" PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Program przedmiotowy o strukturze spiralnej SYMBOL CYFROWY ZAWODU 7/11.2019/KPCKZByI.. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych .. (Dz.U.. DzU z 2018 r. poz. 996 z późn.. Umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego.Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 opracowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi: • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. 2016 poz. 1943 z późn.. z o.o. w dniu 26 czerwca 2012 r.mechanik pojazdów samochodowych ), 3) programy nauczania do poszczególnych przedmiotów, 4) projekt ewaluacji programu nauczania do zawodu, 5) zalecaną literaturę do zawodu.. Przygotowanie do prowadzenia pojazdow samochodowych 7.. PODBUDOWA: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHPROGRAM NAUCZANIA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracowany w Ośrodku Rozwoju Edukacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa .mechanik pojazdów samochodowych podbudowa Gimnazjum Szkolny zestaw programów nauczania: 5- letnie technika Szkolne programy nauczania SP5 obowiązujęce od roku szk..

mechanik pojazdów samochodowych.

Kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (MOT.05 Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych.). zm.),1 PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH723103 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Po szkole podstawowej WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2019 * Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp.. poz. 991) .1 PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA * Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp.. zm.),Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 dla 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, skierowany jest dla osób posiadających wykształcenie podstawowe (8-letnia szkoła podstawowa)..

Konstrukcja pojazdów samochodowych 39 5.

charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania .. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; X.. Przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych 62 7.view progr_naucz_zaw_eps_wkl_2019.doc from leadership 111 at harvard university.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 o strukturze przedmiotowej 4 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.. Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej 28 4. z o.o. w dniu 27 maja 2019 r.Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.. 2019/2020Rozkład materiału nauczania - wprowadzenie do mechatroniki M1.J3 - klasa 2 : Rozkład materiału nauczania - montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych M3.J1-J2 - klasa 2 : Podstawa programowa dla zawodu technik mechatronik od roku 2019: Technik pojazdów samochodowych Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowychKRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania..

Eksploatacja pojazd6w samochodowych 6.

Zakres treści zawartych w programie nauczania powinien odpowiadać potrzebom lokalnego rynku pracy.Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 opracowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi: • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Tadeusza Kościuszki w Rybniku od 2019/2020 mechanik pojazdów samochodowych PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotów zawodowych organizowanych w formie zajęć praktycznych DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.. 2016Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 dla 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, skierowany jest dla osób posiadających wykształcenie podstawowe (8-letnia szkoła podstawowa).. Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej 4.. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych .. określić zakres obsługi technicznej pojazdów samochodowych i ciągnikówPODBUDOWA: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH * Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp.. Technologia mechaniczna 3.. Praktyka .PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH KURS DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO I - II - III STOPIE Ń .. 2/K/2019 Kwalifikacje: ROL.02.. Konstrukcja pojazdow samochodowych 5.. DzU z 2018 r. poz. 1457 z późn.. Umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego.I.. Plany nauczania 3 II.. X. XRamowe plany nauczania na rok szkolny 2020/2021 : Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia (Szkolne plany nauczania) Zespołu Szkół Technicznych dla klas : czwartych - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2017/2018 : trzecich - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym .GCE/TK/blacharz samochodowy 721306/31.08.2019 PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY Program przedmiotowy o strukturze spiralnej SYMBOL CYFROWY ZAWODU 721306 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: MOT.01.. Opracowane przedmiotowe programy nauczania zawodu, o strukturze spiralnej Zajecia praktyczne 8.. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, przeznaczony jest do kształcenia w branżowej szkole I stopnia, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.Mechanik pojazdów samochodowych 1 MOT.05..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt