Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej

Pobierz

Kod pocztowy, poczta .. Kod pocztowy, poczta .. PESEL/ NIP REGON oraz PKD .. Dane Wnioskodawcy: Imię i nazwisko /Nazwa firmy PESEL/ NIP 3.. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej Jeżeli wniosek dotyczy wydania warunków przyłączenia Kod pocztowy, poczta Telefon(y)2 Adres e-mail2 (W przypadku, gdy Wnioskodawców jest więcej dla nowo budowanego przyłącza gazowego, proszę określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej: o zawarcieInstrukcja wypełniania wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla osoby fizycznej, dla której pobór gazu ziemnego nie będzie większy niż 10 m3/h Punkt 1.. Miejscowość, ulica .. W takiej sytuacji na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznaczamy, że "wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej".Jeżeli nie posiadasz tytułu prawnego do nieruchomości, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe, możesz złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznacz, że "wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej".WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA Podmiotu zajmującego się przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej, przewidującego odbiór gazu ziemnego wysokometanowego albo gazu ziemnego zaazotowanego (Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i wypełnić drukowanymi literami) 1.Jeżeli nie posiadasz tytułu prawnego do nieruchomości, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe, możesz złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznacz, że "wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej".Wniosek o określenie warunków przyłączenia Podmiotu zajmującego się przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej..

Wniosek jest dostępny w plikach do pobrania poniżej.Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Wzór takiego wniosku ustala oraz udostępnia w swojej.6.. Dane Wnioskodawcy: Imię i nazwisko /Nazwa firmy .. Dane Wnioskodawcy: Anna Kowalska Imię i nazwisko/Nazwa firmy PESEL/ NIP - REGON oraz PKD Pułtusk, ul. Nowa 12/3Umowa o przyłączenie do sieci gazowej Jeżeli wniosek dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza NIPgazowego, proszę określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.. Przewidywana ilość odbieranego paliwa Przewidywany roczny 1.. Dane Wnioskodawcy: Imię i nazwisko /Nazwa firmy .. Ten - biorąc pod uwagę konkretne warunki techniczne i ekonomiczne - decyduje o możliwości przyłączenia.Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, prowadzącego działalność wydobywczą z kopalń gazu / przyłączającego źródło (PDF lub DOC)W zakładzie gazowniczym (operator systemu dystrybucyjnego) należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilościnie większej niż 10 m 3 /halbo gaz ziemny zaazotowany w ilościachnie większych niż 25m 3 /h.WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz 3ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m /h albo gaz ziemny zaazotowany w 3ilościach nie większych niż 25 m /h (Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w .Konsument ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej składa do dystrybutora wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej..

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o przyłączenie: wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

WNIOSEK O OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA.. Dane Wnioskodawcy: Imię i nazwisko /Nazwa firmy WESOŁA, ZAUŁEK 28 dz. nr ew. 25 obr PESEL/ NIP REGON oraz PKD Miejscowość, ulica Kod pocztowy, poczta Adres do korespondencji Miejscowość, ulica Kod pocztowy, poczta Osoba upoważniona do kontaktu: Telefon 2.15.. DO SIECI GAZOWEJ .. Miejscowość, ulica .. REGON oraz PKD Miejscowość, ulica Kod pocztowy, poczta Adres do korespondencji Miejscowość, ulica ⃞ Kod pocztowy, poczta Osoba upoważniona do kontaktu: Telefon 2.. Dane wnioskodawcy W tym punkcie wpisujemy dane wnioskodawcy wraz z adresem zameldowania Imię i nazwisko - obowiązkowo PESEL - obowiązkowo NIP - nie jest wymaganyInstrukcja wypełnienia wniosku o przedstawienie możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w dyspozycji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu nieposiadającego tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci.Wniosek o przyłącze Zaczynamy od złożenia u miejscowego dostawcy gazu wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci..

Umowa o przy\qczenie do sieci gazowej JeŽeIi wniosek dotyczy wydania warunków przylqczenia dla nowo budowanego przylqcza gazowego, proszq okrešlié preferowany moment zawarcia umowy o przylqczenie do sieci gazowej.

UWAGA: do wniosku powinien być dołączony załącznik nr 1 (wymieniony na stronie nr 4): mapa do celów opiniodawczych z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji szafki gazowej.Proces przyłączeniowy rozpoczyna się od dnia złożenia przez Wnioskodawcę do ENERGA-OPERATOR SA aktualnego wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej wraz z kompletem wymaganych załączników.Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej NOVATEK Green Energy Sp.. Osoba upoważniona do kontaktu: Telefon .. wterminie póžniejszym (konieczne bedzie wypelnienie odrebnego wniosku o zawarcie umowy o przytqczenie do sieci gazowej)WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do 3sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m /h albo gaz ziemny 3zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m /h (Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w .druk wniosku o przyłączenie do sieci gazowej>> wzór jak taki wniosek powinien być uzupełniony>> Wzór dokładnie odzwierciedla to co klient powinien wpisać we wniosku..

PESEL/ NIP 3.Jeśli nie posiadamy tytułu prawnego do nieruchomości, do której ma być doprowadzone paliwo gazowe powinniśmy złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt