Wzór wniosku o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

Pobierz

Odbiór dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej następuje osobiście i za pokwitowaniem.. Od niedawna przepisy Kodeksu pracy regulują wprost zasady dostępu pracowników do ich akt osobowych.. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.Wnioski o wydanie kopii lub odpisów dokumentacji pracowniczej zawierać powinny dane osobowe wnioskodawcy (datę urodzenia, imię ojca), dokładną nazwę i adres zakładu pracy, którego wniosek dotyczy oraz okres zatrudnienia, jak również rodzaj wnioskowanego odpisu.. Pracownik kończący zatrudnienie w danej firmie (a także w jego trakcie) ma prawo złożyć wniosek o wydanie kopii całości lub części zgromadzonej dokumentacji pracowniczej (art. 94 12 K.p.).Pracodawca wydaje pracownikowi lub byłemu pracownikowi albo osobie, o której mowa w art. 94 9 § 3 k.p., kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej określonej we wniosku osoby uprawnionej do odbioru tej dokumentacji i nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania; wspomniany wniosek włącza się odpowiednio do części B albo C akt osobowych pracownika.Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.. 1 stycznia 2019.Kopie dokumentów na wniosek.. W razie przechowywania tej dokumentacji w wersji papierowej, wydanie jej kopii na wniosek pracownika powinno .W decyzji nr ZSPR.. Pracodawca zamiast kopii akt osobowych udostępnił informację o zakresie przetwarzanych danych, co zostało uznane przez organ za poprawne i zgodne z wymaganiami .Wniosek pracownika/byłego pracownika o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej..

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

data i podpis pracownika wydającego dokumentację .Wnioskuję o: wydanie kopii dokumentacji medycznej w wersji papierowej wydanie kopii dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej na CD wydanie kopii dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, zaszyfrowanie i przesłanie na adres email udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu w siedzibie PoradniInformacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru oraz zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania, wydawana wraz ze świadectwem pracy.. Dane identyfikujące dokument (nazwa, numer, data wydania / sporządzenia, ewentualnie numer karty) Liczba odpisów/ kopii .. Wniosek o wydanie odpisu/kopii dokumentu z akt .Kopie akt trzeba wydać pracownikowi bez żadnych pytań.. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177)Wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej.. kliknij - Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.. Nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób.. W przypadku występowania w imieniu osoby .2) w postaci papierowej stanowiącej wydruk z dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej..

Wnioskuję o: wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Regulacja nie pozostawia żadnych wątpliwości - pracownik może złożyć wniosek o wydanie dokumentacji, a pracodawca ma obowiązek ten wniosek uwzględnić.. Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z projektem pracodawca będzie wydawał na wniosek pracownika (złożony w dowolnej formie - elektronicznej lub papierowej), byłego pracownika albo innej uprawnionej osoby kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej.. Prezes UODO odniósł się do sposobu realizacji żądania o udostępnienie kopii dokumentacji pracowniczej, wniesionego przez byłego pracownika.. Wypowiedzenie umowy o pracę.. Dodano: 1 stycznia 2019.. Pracodawca nie może .Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.. Wniosek o zwolnienie od pracy na wyjście w sprawach osobistych.. Celem uzyskania uwierzytelnionych kopii dokumentacji osobowo - płacowej należy wypełnić wniosek ( załącznik) .. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę.. Zgodnie z art. 23 ust.. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu wszelkich świadczeń zdrowotnych.Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej ..

Wszelkie zapytania dotyczące dokumentacji pracowniczej: tel.

Pracownik ma prawo złożyć - zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i przy jego zakończeniu - wniosek o wydanie kopii całości lub części zgromadzonej dokumentacji pracowniczej ( art. 94 12 K.p.).. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje.. Taki wniosek będzie się dołączało odpowiednio do części B albo C akt osobowych pracownika.Wniosek o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej.. Zawiadomienie byłego pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.Wniosek pracownika o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej - obowiązki pracodawcy, zakres żądania pracownika, terminy 2019.09.30 Od 1 stycznia 2019 roku pracownicy mają prawo żądać od pracodawcy kopii całości lub części dotyczącej ich dokumentacji pracowniczej.Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę) Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h) Codziennie aktualizowana baza ponad 8 500 porad z zakresu kadr, płac, ZUS i HR Ponad 1700 narzędzi: wzorów dokumentów, kalkulatorów, komentarzy, e-szkoleń Uzyskaj dostęp do portalu »Wniosek krewnych pracownika/byłego pracownika o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej Pobierz wzór >> Ewidencja czasu pracy Wzór miesięcznej karty ewidencji czasu pracy Pobierz wzór >>WSKAZANIE DOKUMENTÓW, Z KTÓRYCH MA BYĆ WYDANY ODPIS / KSEROKOPIA: Lp..

Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji: ...

Składać je można bezpośrednio w biurze podawczym Archiwum lub .. Odbiór dokumentacji pracowniczej powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia odbioru zawiadomienia o gotowości akt do odbioru.Wydanie kopii akt osobowych - obowiązek pracodawcy.. Wydanie dokumentacji pracowniczej osobom, o których mowa w art. 94 9 § 3 Kodeksu pracy, następuje po uprzednim udokumentowaniu przez te osoby uprawnienia do odbioru tej dokumentacji.. Wniosek o wydanie kopii dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 35c ust.. informację o dokumentacji pracowniczej należy dołączać do świadectw pracy wyłącznie pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2018 r. Wątek ten rozwinęliśmy w artykule zatytułowanym: Świadectwo pracy w 2019 r. - wzór i zasady wystawiania oraz informacja o dokumentacji pracowniczej.Wniosek o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Wydawanie dokumentacji na wniosek.. WZORY DOKUMENTÓW.. Co ważne, kopia dokumentacji, o której .WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.. Wniosek etatowca o wydanie kopii części lub całości dotyczącej go dokumentacji jest dla firmy wiążący.. Art. 94 (12) Kodeksu pracy.Kopia dokumentów na wniosek.. Facebook.Wniosek pracownika/byłego pracownika o wydanie kopii całości dokumentacji pracowniczej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt